Posts Tagged ‘พระปัญญานันทมุนี’

มุทิตาจิต พระปัญญานันทมุนี

Posted by: สิงห์ขาว on กุมภาพันธ์ 9, 2012

“แม่” เป็นอาหุเนยยบุคคล

Posted by: สิงห์ขาว on สิงหาคม 7, 2011

“แม่” เป็นบุรพาจารย์ของบุตร

Posted by: สิงห์ขาว on สิงหาคม 6, 2011

“แม่” เป็นบุรพเทพของบุตร

Posted by: สิงห์ขาว on สิงหาคม 5, 2011

แม่เป็นพรหมของบุตร

Posted by: สิงห์ขาว on สิงหาคม 4, 2011