Posted by: สิงห์ขาว | พฤษภาคม 4, 2011

กิจกรรมธรรมสมโภช

 

สองศรีพระศาสนา

สองศรีพระศาสนา

 กิจกรรมธรรมสมโภช
๑๐๐ ปี ชาตกาลปัญญานันทภิกขุ
๑๐๕ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

วัันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ)
นิทรรศการ“ภาพพิศเจริญ ชุด ๒” กับอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา (พุทธทาสภิกขุ-ปัญญานันทภิกขุ)
โดย กลุ่ม สห+ภาพ ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรม“เวทีคนดีศรีศาสนา”
๑๓.๐๐ น. – พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพล
บรรยายเรื่อง “พรหมวิหารธรรม…ธรรมแห่งความเป็นสากล”

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. กิจกรรม“เวทีคนดีศรีศาสนา”
เสวนาประกอบนิทรรศการ“ภาพพิศเจริญ ชุด ๒” เรื่อง “ศิลปะการถ่ายภาพ กับ การถ่ายทอดธรรม”
โดย กลุ่ม สห+ภาพ ชุมชนคนรักการถ่ายภาพ
(อาทิ สงคราม โพธิ์วิไล สมปอง ดวงไสว เกรียงไกร ไวยกิจ ธีรภาพ โลหิตกุล ฯลฯ)
ร่วมเสวนาโดย
พระมหาบุญชู ฐิตปุญฺโญ ผู้บันทึกภาพท่านอาจารย์พุทธทาสและหลวงพ่อปัญญานันทะ
พยนต์ พงศ์ธีรภาพ ผู้บันทึกภาพหลวงพ่อปัญญานันทะ
เมตตา อิศราภรณ์ ผู้บันทึกภาพหลวงพ่อปัญญานันทะ

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๐๙.๐๐ น. – สวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๓๐ น. – ปาฐกถาธรรม โดย พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เจ้าคณะภาค
๑๗ ๑๐.๑๕ น. – พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหาร
๑๑.๔๕ น. – รับประทานอาหาร
๑๒.๐๐ น. – ขับเสภา อาจริยบูชาพระพรหมมังคลาจารย์ โดย อ.ธนกฤต อกนิษฐ์ธาดา
๑๒.๑๕ น. – แนะนำ ตราไปรษณียากรที่ระลึก “๑๐๐ ปี ชาตกาล ปัญญานันทภิกขุ” และ ตราไปรษณียากรที่ระลึก “๑๑๑ ปี ชาตกาล ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์” โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๑๒.๓๐ น. – ทอล์คโชว์ เรื่อง “หลวงพ่อ…ผู้ให้ปัญญา” โดย ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
๑๓.๓๐ น. – อภิปรายเรื่อง “ปลุกตน-ปลุกคน…ให้รู้-ตื่น-เบิกบาน”
โดย พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระมหาทวีป กตปุญฺโญ ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี
อ.ธนกฤต อกนิษฐ์ธาดา ดำเนินการอภิปราย
๑๕.๔๕ น. – โครงการ“กตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา”
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดวาดภาพและเรียงความ ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา
และมอบทุนสนับสนุนองค์กรพัฒนาชุมชนโดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนา กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีและระยอง

วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ)
๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. “ราตรีกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา”
สนทนา-ดนตรี-เวทีธรรม โดย พระครูสังฆกิจพิมล / ดินป่า – ณพา จีวัน / มีสุข แจ้งมีสุข

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพล รามอินทรา กรุงเทพมหานคร
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. – อาจริยบูชา“สองศรีพระศาสนา”
– สนทนา-ดนตรี-เวทีธรรม โดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ / แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต / ดินป่า-ณพา จีวัน / ช่อผกา วิริยานนท์

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี
๐๙.๐๐ น. – สวดมนต์แปล และ อาจริยบูชา“สองศรีพระศาสนา”
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. – สนทนาภาษาธรรม เรื่อง “แกะรอย…พุทธปัญญา”
โดย พระครูมงคลภาวนานุศาสก์ / พระครูสังฆกิจพิมล / อ.สมสวาท วิชชุโรจน์ / อ.สุชาดา ชมธวัช

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๐๙.๐๐ น. – สวดมนต์แปล และ อาจริยบูชา“สองศรีพระศาสนา”
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. – สนทนาภาษาธรรม เรื่อง “อยู่ด้วยปัญญา…ปัญหาไม่มี”
โดย พระครูสังฆกิจพิมล / รศ.มนตรี ค้ำชู / รศ.บุญนำ ทานสัมฤทธิ์ / อ.ลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง

วันเสาร์ที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
งานธรรมสมโภช “๒ วันกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา” ๑๐๐ ปี ชาตกาลปัญญานันทภิกขุ และ ๑๐๕ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑๑.๐๐-๑๑.๑๐ น. – พิธีกร สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) กล่าวความเป็นมา
๑๑.๑๐-๑๑.๒๐ น. – “น้องมายด์” นักเล่านิทานวัยเยาว์ ผู้นำธรรมะผสมกับปัจจุบันขณะอย่างลงตัว
๑๑.๒๐-๑๒.๐๐ น. – “เพลง ผู้หญิง และธรรมะ” โดย คุณแม่เล็ก (ทิพวรรณ ทิพยทัศน์) มูลนิธิอาศรมมาตา
๑๒.๐๐-๑๒.๕๐ น. – “ธรรมวิถี – อ่านบทกวีและคีตา โดย อาจารย์เจริญ กุลสุวรรณ (ทยาลุ) และครอบครัว
๑๒.๕๐-๑๓.๕๐ น. – อภิปราย “การเลี้ยงลูกให้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา”
โดย อาจารย์ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ
และการแสดงจากเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวน
๑๔.๓๐-๑๘.๐๐ น. – คอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู”
โดย จีวันแบนด์ พร้อมด้วยศิลปินกตัญญูมากมาย

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. – พิธีกร สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) กล่าวความเป็นมา
๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ น. – “ถ้าไม่มีท่านทั้งสอง ก็ไม่มีเรา”
เสวนาโดย คุณวิโรจน์ ศิริอัฐ คุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร คุณนิคม เจตน์เจริญรักษ์
๑๑.๐๐-๑๑.๑๐ น. – “น้องมายด์” นักเล่านิทานวัยเยาว์ ผู้นำธรรมะผสมกับปัจจุบันขณะอย่างลงตัว
๑๑.๑๐-๑๑.๓๐ น. – เดี่ยวไมโครโฟน โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. – “โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย อ.ผาณิต กันตามระ และ อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล
๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. – รายการแสดงธรรมน้อมนำจิตประจำปีที่ ๕
โดย พระครูใบฏีกามณเฑียร มณฺฑิโร สวนโมกขพลาราม
พระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานรังสฤษฏ์
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ วัดบางปลากด
๑๔.๓๐-๑๘.๐๐ น. – คอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย จีวันแบนด์
พร้อมด้วยศิลปินกตัญญู :- แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต / เพลงจากหมู่บ้านพลัม / สุนทรี เวชานนท์ / ลานนา คัมมินส์ / มีสุข แจ้งมีสุข / พล ตัณฑเสถียร / อนุรุธ ว่องวานิช / อิสริยา คูประเสริฐ / นุภาพ สวันตรัจฉ์ / วิลิต เตชะไพบูลย์ / โมนิก้า เมอลเลอร์ / มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ / กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ / ศันสนีย ศีตะปันย์ เมอลเลอร์ / วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า / ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง / วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ / จีวันจูเนียร ์ / เป้ สีน้ำ ฯลฯ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: