Posted by: สิงห์ขาว | พฤษภาคม 1, 2011

ประวัติชีวิตหลวงพ่อปัญญานันทะ

ประวัติชีวิตหลวงพ่อปัญญานันทะ บทส่งท้าย

โดย พระปัญญานันทมุนี  เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

นโยบายในการประกาศธรรม

๑. เพื่อประกาศความจริงที่พระองค์ทรงประกาศไว้

๒. เพื่อทำลายความเห็นผิด และการกระทำที่ผิด ๆ ในหมู่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้หมดไป

หลักธรรมในการดำเนินชีวิต

“น อนริยํ กริสฺสามิ” เราจะไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทราม

ปณิธานของท่านปัญญานันทภิกขุ

๑. ร่างกาย ชีวิตเป็นของพระรัตนตรัย ข้าพเจ้าเป็นทาสพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์

๒. ความมุ่งหมายของข้าพเจ้า อยู่ที่การประกาศคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนา

๓. ข้าพเจ้าจึงต้องกล้าพูดความจริงทุกกาลเทศะ

๔. ข้าพเจ้าจักต้องสู้ทุกวิถีทางเพื่อทำลายสิ่งเหลวไหลที่แอบแฝงอยู่ในพุทธศาสนา นำความเข้าใจมาให้แก่ชาวพุทธ

๕. ข้าพเจ้าไม่มีอะไรเป็นส่วนตัว นอกจากปัจจัยสี่พอเลี้ยงอัตภาพเท่านั้น หากประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานของข้าพเจ้า สิ่งนั้นเป็นงานที่เป็นส่วนรวมต่อไป

๖. ข้าพเจ้าถือว่า คนที่ประพฤติตนตามหลักธรรมเป็นผู้ร่วมงานของข้าพเจ้า นอกนั้นไม่ใช่ นี่คือ ความตั้งใจของข้าพเจ้า

คติธรรมประจำตัว

คติในการทำงาน

“งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน”

คติธรรมในการปลุกตน

“ตื่นตัว ว่องไว ก้าวหน้า ทำงานแข่งเวลา พัฒนาตนเองและสังคม”

หนังสืออ้างอิง และอ่านเพิ่มเติม

๑. ธรรมชีวิน กองทุนห้องสมุดศาลาจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ,ปัญญานันทะ อมตธรรม , พิมพ์ดี :กรุงเทพ , กรกฎาคม ๒๕๓๔.

๒. ทวีป กตปุญฺโญ พระมหา ,ศึกษาวิเคราะห์งานปลูกฝังจริยธรรมของปัญญานันทภิกขุ ที่เกี่ยวกับเยาวชนและผู้อยู่ในมัชฌิมวัย, วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล , พ.ศ. ๒๕๓๘.

๓. นักเทศน์ผู้ยิ่งใหญ่ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ , ธรรมสภา : กรุงเทพ ,พฤษภาคม ๒๕๔๑.

๔. โครงการธรรมทานเพื่อปัญญาบารมี วัดปัญญานันทาราม ,ปัญญาสาส์น พฤษภาธรรมสมโภช, เอส.อาร์ พริ้นติ้ง : นนทบุรี , เม.ย. – มิ.ย..๒๕๔๒.

๕. ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (ที่ระลึก ๘๐ ปี ปัญญานันทะ) ,ชีวิตเพื่อธรรมะ ธรรมะเพื่อชีวิต , พิมพ์ดี :กรุงเทพ , พฤษภาคม ๒๕๔๔.

๖. สีลวัฒนาภิรม พระครู สนทนากับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖

Advertisements

Responses

  1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ทางวัดจัดกิจกรรมอะไรบ้างค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: