Posted by: สิงห์ขาว | พฤษภาคม 1, 2011

ประวัติชีวิตหลวงพ่อปัญญานันทะ

ประวัติชีวิตหลวงพ่อปัญญานันทะ ตอน 5

โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม

สรุปผลงานการเผยแผ่ธรรมะ

การหาทางออกให้กับปัญหาที่เป็นระบบและเกื้อกูลกับสังคมชาวพุทธ คือ การแสดงปาฐกถาธรรมในวันอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๒ ด้วยเห็นว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง ราชการหยุดวันอาทิตย์ ควรให้ชาวพุทธได้มีวันสำหรับทำบุญ ให้ทาน ฟังธรรมในวันอาทิตย์ , การเปิดอบรมพระธรรมทายาท ที่ได้เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๒๔ เพื่ออบรมพระภิกษุให้เป็นพระนักเผยแผ่ธรรมะที่ดี เป็น “ธรรมทายาท” ไม่ใช่ “อามิสทายาท” และยังเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ เพื่อให้เยาวชนมีศีลธรรมที่เหมาะแก่วัย และได้ส่งพระภิกษุไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเข้าค่ายจริยธรรม คุณธรรม และค่ายพุทธบุตร สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

สิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาในสังคมไทยให้ถูกต้อง เช่นงานบวชนาค ส่งเสริมประเพณีการบวชและการบวชเรียน ที่เรียบง่าย ประหยัด ไม่สิ้นเปลือง งดมหรสพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบวชแล้วต้องจัดให้มีการศึกษาธรรมทั้งพระและสามเณร

ด้านงานศพ เน้นความประหยัดเรียบง่ายไม่สิ้นเปลือง มีการแสดงธรรมก่อนแล้วจึงสวดอภิธรรมจบเดียว

งานแต่งงาน เน้นให้คู่สมรส รู้คุณค่าการแต่งงาน จึงส่งเสริมให้จัดการแต่งงานเป็นธรรมสมรส ด้วยการประพฤติธรรม ทั้งในด้านทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และฆราวาสธรรม ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม งดพวงหรีดในงานศพซึ่งทำจากโฟม

นอกจากการแสดงธรรม และปาฐกถาธรรมในที่ต่างๆ แล้วท่านยังมีผลงานเป็นหนังสือจำนวนมากมาย จากผลงานเขียนบทความและจากการแสดงปาฐกถาธรรมในวันพระ วันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย กว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง มีเทปธรรมะออกมาเผยแผ่กว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง และเผยแพร่ในรูปแผ่นซีดีอีกจำนวนมาก

ท่านได้สร้างงานในด้านต่างๆ ไว้มาก ท่านจึงได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัลเกียรติคุณ และปริญญากิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันการศึกษา และยังเป็นประธานดำเนินการในกิจการที่เป็นคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและสังคม เช่น สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน เป็นประธานสร้างตึก ๘๐ ปี ปัญญานันทภิกขุ พร้อมเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลกรมชลประทาน เพื่อรักษาโรคทางกาย และสร้างศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ (ที่ระลึก ๘๐ ปี ปัญญานันทะ) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดปัญญานันทาราม (ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ปัญญานันทะ) เพื่อรักษาโรคทางจิต ทางวิญญาณ

ในปี ๒๕๓๖ ท่านมุ่งหวังสร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาทให้มีชีวิตที่เรียบร้อยดีงาม และไม่ตกเป็นทาสวัตถุนิยมจนเกินไป จึงได้สร้างวัดปัญญานันทาราม เพื่อเป็นสถานที่อบรมจริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร ค่ายพุทธธรรม ค่ายคุณธรรม” ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดถึงพระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ยังมีวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ท่านให้การอุปถัมภ์และสร้างวัด เพื่อสานต่อแนวทางสร้างพระธรรมให้เกิดคุ้มครองโลก เช่น วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี และอาศรมสุญญตา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในต่างประเทศ เช่น วัดพุทธธรรม ชิคาโก้ วัดพุทธปัญญา วัดรัตนปัญญา แคลิฟลอเนียร์ และวัดอตัมมยตาราม ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจึงเป็นเครื่องพิสูจน์อุดมการณ์ในการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี ว่า ท่านเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งในหลายรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศ เปี่ยมด้วยคุณธรรม ลึกซึ้งด้วยหลักธรรม เป็นพระภิกษุรูปแรกที่กล้าในการปฏิรูปพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: