Posted by: สิงห์ขาว | มกราคม 31, 2011

มาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

            วันมาฆบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระธรรม

            มาฆะเป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชาย่อมาจากคำว่า “ มาฆบุรณมี ” แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาสคือ มีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔

            เหตุที่เกิดวันมาฆบูชาขึ้นเนื่องจาก เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ ในตอนต้นพุทธกาล ถึงวันมาฆบุรณมีดิถีเพ็ญแห่งมาฆมาส ซึ่งตรงกับวันทำพิธีศิวราตรี ของพวกพราหมณ์ พระสงฆ์ที่ไปประกาศพระศาสนาในที่ต่าง ๆ ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่เมืองราชคฤห์ พระองค์จึงประทาน โอวาทปาติโมกข์ การประชุมครั้งนี้เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่าการประชุมพร้อมกัน ๔ ประการ ได้แก่

            ๑. พระสาวกที่เข้าประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธองค์ทั้งสิ้น

            ๒. พระอรหันต์สาวกที่มาเข้าร่วมประชุมที่เวฬุวนารามมีจำนวนถึง ๑,๒๕๐ องค์

            ๓. พระอรหันต์สาวกทั้ง ๑,๒๕๐ องค์ ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเลย

            ๔. วันนั้นดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

            นอกจากนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือโอวาทปาติโมกข์  ใจความสำคัญว่า

            ๑. สพฺพปาปสฺส  อกรณํ     การไม่ทำบาปทั้งปวง

            ๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา        การทำกุศลให้ถึงพร้อม

            ๓. สจิตฺตปริโยทปนํ          การทำจิตใจให้บริสุทธิ์

            เอตํ  พุทฺธานสาสนํ   นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

            วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ หรือวันมาฆบูชาเป็นวันที่ประชุมพร้อมกัน ๔ ประการดังกล่าว พุทธศาสนิกชนจึงถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งของไทย

            กิจกรรมที่ควรทำ

            ๑. ทำบุญใส่บาตร                     ๒. เวียนเทียน                  ๓. ปฏิบัติธรรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: