Posted by: สิงห์ขาว | กุมภาพันธ์ 27, 2010

การประชุมจาตุรงคสันนิบาต

โดย  พระปัญญานันทมุนี

การประชุมจาตุรงคสันนิบาตได้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเก้าเดือน ณ เวฬุวนาราม   นับว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญหลายประการ เช่น รับรองความเป็นพระอรหันต์   รับรองคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนก่อให้เกิดมีผู้ปฏิบัติตามแล้วเกิดผลจริงซึ่งเป็นจุดประสงค์ของพระบรมศาสดาที่ตรัสไว้ใน จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกายเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีหรือการบวชว่า

“ ภิกขุทั้งหลาย   พรหมจรรย์นี้เราประพฤติมิใช่เพื่อหลอกลวงคนให้นับถือ   มิใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาบริการ   มิใช่เพื่ออานิสงส์เป็นลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ   มิใช่อานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิ  หรือเพื่อคัดค้านลัทธิอื่นใดให้ล้มไป   และมิใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หามิได้

ภิกขุทั้งหลาย  ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวม เพื่อละ เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับทุกข์

พระอรหันต์ได้เกิดขึ้นในโลก  ยังประโยชน์ตนและผู้อื่นด้วยหลักพรหมจรรย์ คือการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐจนดับทุกข์ได้ทั้งโดยส่วนตัวและช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ ได้เป็นอริยสาวก ดังคำที่หลวงพ่อพุทธทาสกล่าวว่า

“ ใครก็ตามเป็นฆราวาสก็ได้เป็นพระเณรก็ได้ถ้ากำลังมอบกายถวายชีวิตจิตใจแก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วพยายามทำให้ดีที่สุด แม้จะยังไม่บรรลุมรรคผลในขั้นไหนก็ควรเรียกว่า อริยสาวก คือสาวกผู้เชื่อฟังกำลังปฏิบัติตามเพื่อความเป็นอริยะ ”

ความเป็นพระอรหันต์หรือความเป็นอริยะก็คือ  ผู้พ้นแล้วจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ดำเนินชีวิตโดยมีพระธรรมเป็นที่พึ่ง  มีพระธรรมเป็นสรณะ  ทรงเคารพพระธรรม  เพราะพระธรรมเท่านั้นจะช่วยให้ทุกคนทุกวัยสามารถดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์สิ้นเชิง   ก่อให้เกิดความเกื้อกูลแก่โลกนำมาซึ่งสันติสุข

เมื่อพระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปในครั้งนั้นมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือนสาม คือ วันมาฆบูชา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: